1.7.92 - Langs Helsingørmotorvejen Syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Langs Helsingørmotorvejen Syd

 • Plannummer

  1.7.92

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  25000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  28

 • Anvendelse

  Videnserhverv (herunder kontor). Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Konference- og hoteldrift. P-hus. Tekniske anlæg.

  Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter.

  Detailhandel: Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne (ikke-trafikskabende butikker). Der må i forbindelse med butik kun indrettes lokaler til værksted og lignende, hvis disse formål har sekundær karakter.

  P-hus: Overdækket parkering eller parkering som del af en bebyggelse med anden anvendelse.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde. Der skal generelt sikres varierede anvendelser i Tracéet, fx bolig/erhverv.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt etableres 25.000 m² etageareal bebyggelse. De 5.000 m² etageareal ud af det samlede omfang bebyggelse må kun anvendes til P-hus.

  Bruttoetagearealet til detailhandel for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer: biler, både og campingvogne. (ikke-trafikskabende butikker) må højst være 10.000 m².

  Der må højst være to butikker. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for den enkelte butik fastsættes til 10.000 m². For hver enkelt butik må selve salgsarealet højst være 3.000 m².

  Bebyggelse udlægges med variation i højder og udformning. Bebyggelse skal opføres i mindst 2 etager. Dog må sekundære bygningspartier til bebyggelse eller sekundære bygninger fx cykelskure eller overdækninger opføres i mindre end 2 etager.

  Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag.
  Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet samt integrere uderum og grønne rum mod de omgivende veje og stier. Bebyggelse skal være afbrudt af grønne rum.

  I den sydligste del af rammeområdet kan placeres en markant bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, til markering af ankomsten til Kgs. Lyngby og Vidensbyen.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

  Der må kun etableres et minimalt udendørs oplag.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen og de omkringliggende veje. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med supercykelsti samt fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen.

  Indkørselsforhold fra Lundtoftegårdsvej til rammeområderne i Tracéet vil blive behandlet generelt i den fremtidige lokalplanlægning. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at etablere få samlede indkørsler fra Lundtoftegårdsvej til flere ejendomme.

  De generelle parkeringsnormer kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker med særligt pladskrævende varer, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål, Offentlig administration, Parkeringsanlæg

 • Status

  Aflyst