6.2.94 - Trongårdens byområde

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Trongårdens byområde

 • Plannummer

  6.2.94

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  33000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Anvendelse

  Videnserhverv (herunder kontor). Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. Tekniske anlæg.

  Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Boliger skal være tæt-lav bebyggelse. Der må maksimalt etableres 33.000 m² etageareal bebyggelse.

  Tæt-lav boligbebyggelse følger kommuneplanens definitioner, hvilket er fastsat til max. 2 etager.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. De generelle parkeringsnormer kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål, Offentlig administration, Tekniske anlæg

 • Status

  Aflyst