6.2.93 - Byområde på Dyrehavegårds Jorder

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Byområde på Dyrehavegårds Jorder

 • Plannummer

  6.2.93

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  110000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  24

 • Anvendelse

  Videnserhverv (herunder kontor). Offentlige formål: Offentlig service og offentlig administration. Boliger. P-hus. Tekniske anlæg.

  Videnserhverv (herunder kontor): Mindre grundvandstruende virksomheder med ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponeneter.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse udlægges med varierende antal etager (max. 12 m højde mod øst og max. 20 m højde mod vest), med mulighed for 1 bygning mod vest i 24 m højde skærmet med beplantning. Der må maksimalt etableres 110.000 m² etageareal bebyggelse. De 35.000 m² etageareal ud af det samlede omfang af bebyggelse må kun anvendes til P-hus. Det samlede bebyggede areal må ikke overstige 55.000 m².

  Alle bygningshøjder er inklusiv evt. tekniketage/teknik på tag.

  Bebyggelse skal have høj arkitektonisk kvalitet.

 • Opholdsarealer

  Der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

 • Miljø

  Ved planlægning af området skal der tages særlig hensyn til områdets karakteristiske landskab, med integration af landskabskvaliteter og -principper.

  Ved planlægning af området skal tages særlig hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Der skal indtænkes støjdæmpning i forhold til bebyggelse og uderum.

 • Trafik

  Planlægning af området skal tænkes sammen med fremtidige trafikale anlæg til forbedring af trafikforholdene i forbindelse med byudviklingen. De generelle parkeringsnormer, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål, Offentlig administration, Tekniske anlæg, Parkeringsanlæg

 • Status

  Aflyst