Til forsiden
Nyheder  |  PDF  |  Brugervejledning  |  Oplæs tekst  |  Sitemap  |  Kontakt
KOMMUNEPLAN 2013
 
Du er her: Forside Hvad gælder Retningslinjer Kulturhistorie
Generelle rammer
Rammer
Retningslinjer
Biologiske interesser
Detailhandel
Drikkevandsinteresser
Friluftsanlæg
Friluftsområder
Geologiske værdier
Klimatilpasning
Kollektive trafikanlæg
Kulturhistorie
Landskabelige værdier
Lavbundsarealer
Natura 2000
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Stationsnære områder
Stier
Støj i landzone
Tekniske anlæg
Vejnet
VVM - tillæg/anlæg
Kommuneplantillæg
Lokalplaner
Definitioner
Søg via adresse
Søg via kort
 

Kulturhistorie


Retningslinjer for kulturhistorie

Se retningslinjer i afsnit om Naturbeskyttelse.

Redegørelse

Kulturhistorisk set er det i landskabet særligt Mølleåen, Dyrehaven og befæstningsanlægget, der gør sig gældende.

De kulturhistoriske interesser i det åbne land omfatter dels synlige spor fra oldtid til nyere tid, f.eks. stendysser, gravhøje, kirker, landsbyer, husmandsbebyggelser, slotte og herregårde, og dels områder, hvor der er ikke synlige spor, men stor sandsynlighed for at gøre fund i jorden. Også i det åbne land uden for de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder findes der spor og elementer, som har kulturhistorisk værdi og bør bevares. Det er især velbevaret bebyggelse, oprindelig vejstruktur og karakteristisk beplantning, eng, mose, overdrev, som tillige har stor landskabelig værdi.

 

Kulturmiljø
Der er store områder udpeget som kulturmiljøer og som områder med kulturhistoriske værdier. Udpegningerne stammer fra Regionplan 2005. I byområdet er der kun udpeget enkelte af disse områder i bevarende lokalplaner. En fremtidig udpegning af flere kulturmiljøer og områder med kulturhistoriske værdier vil ske ud fra kendt viden og i samarbejde med Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk og andre relevante interessenter.
I forbindelse med dette arbejde vil der skulle ske en afklaring af udpegningernes formål og hvordan kulturmiljøerne skal registreres.
De udpegede kulturmiljøer vil herefter blive indarbejdet i kommuneplanen med retningslinjer for de områder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Udpegning af kulturmiljøerne bliver sat i gang, når der er sket en revurdering af de bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4.

 

Mølleåen
I 2007 kom Mølleådalen på Slots- og Kulturstyrelsens liste over 25 nationale industriminder. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejdet med Rudersdal Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Center for Bygningsbevaring om at kortlægge de 9 møller og industrilandskabet langs Mølleåen. Samarbejdet har udmøntet sig i en hjemmeside og en rapport, som beskriver området både ud fra en kulturhistorisk, arkitekturmæssig og landskabelig vinkel. Du kan downloade rapporten om Mølleåen i højre kolonne af denne side.

Det tilbageværende industrilandskab i Mølleådalen skal sikres. Det kan ske både ved generelt at udbrede kendskabet til områdets kulturhistoriske værdier, men også ved at der udarbejdes bevarende lokalplaner for de dele af Mølleådalen, hvor dette er relevant.

Jægersborg Dyrehave

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder med Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum for at få optaget de vigtigste og bedst bevarede dele af landskabet - herunder Jægersborg Dyrehave - på UNESCOs liste over Verdensarv.

Du kan holde dig opdateret i arbejdet med at få Jægersborg Dyrehave optaget på UNESCOs Verdensarvsliste på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 


På luftfotos ses tydeligt de lange, lige stier, som Christian 5. benyttede til sine parforce-jagter.

Københavns befæstning

Befæstningsanlægget er den nordlige del af Københavns Nyere Befæstning, der er anlagt omkring 1890. Det strækker sig fra Furesøen over Lyngby til Øresund. Fæstningsanlægget indgår i dag som et markant element i landskabet med kanaler, stemmeværker, forter m.v.

Københavns Befæstning. Kortet kan ses i stort format her.

Andre kulturhistoriske træk

Der findes derudover Kultyrstyrelsens udpegede kulturarvsarealer og en del gravhøje. Alle disse kulturhistoriske træk skal søges bevaret.


 


Den historiske vejstrækning Kulsvier-
vej, hvor kulsvierne transporterede
kul fra Gl. Holte til København.

 

Kulturmiljø beskrives som et geogra-
fisk område med en væsentlig fortæl-
ling om den samfundsmæssige udvik-
ling. Det vil sige miljøer i byen eller
på landet med særlige kulturhistoriske
kvaliteter fra oldtiden til nutiden.
I kulturmiljøer kan indgå fredede
bygninger og fortidsminder, men
også naturmæssige og landskabelige
værdier. Her et eksempel på Bonde-
byens miljø.

 


 

LINKS

Slots- og Kulturstyrelsen >

 

Slots- og Kulturstyrelsen: 25 fantastiske industrier >

 

Slots- og Kulturstyrelsen: Verdensarv i Danmark og Grønland >

 

Københavns Befæstning >

 

 


 

DOWNLOAD

Rapport om Mølleåen:

moelleaaen_samlet_rapport.pdf (9 MB)

Lyngby-Taarbæks Kulturstrategi:

kulturstrategi_2013-2016.pdf (2.1 MB)

Planche om Københavns Nyere Befæstning:

befaestning.pdf (1.9 MB)
 

Lyngby Taarbæk Kommune | Lyngby Rådhus | Lyngby Torv | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf: 4597 3501 | miljoplan@ltk.dk